ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR BAĞIMLIĞI VE ETKİLERİ

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda şiddet içerikli dijital oyunların ve bilgisayar bağımlılığının, çocuk ve ergenlerin yalnızlık, depresyon, saldırganlık, benlik saygısının zedelenmesine, davranım bozuklukları, yaşam doyumunda azalmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Oyunun başarılması ya da bağımlılık sebebi ile yoksunluk duygusunun yarattığı baskı ve huzursuzluk gibi olumsuz duyguların ise çocukların, bilişsel, duyuşsal ve davranışları üzerinde negatif etkiye sahip olduğu gözlemlenmekte. Ergenlik döneminde ve çocukluk dönemlerinde öz-denetim mekanizmasının yeterli olgunluğa erişememesi bu grubu dezavantajlı duruma düşürmektedir. Aile, okul ve sosyal çevrenin sağlıklı olmaması, çocukların şiddet ve istismara uğraması, sosyo-ekonomik düşük düzey, ilgisiz ve denetimsiz ebeveynler çocukların riskli davranışlar sergilemesinde ve şiddet içerikli oyunların tehdit ettiği durumlara karşı korumasız bırakan önemli faktörlerdir. Bu faktörler çocuğu bir olumsuzluğun mağduru olmaya karşı korur ya da savunmasız kılar.
Birey tek başına yaşayan bir varlık değil ve ergenlik-çocukluk dönemi kimlik karmaşası, heyecan arama dönemleridir. Yalnızlık hisseden ve benlik saygısı düşük çocuklar bu tarz oyunlarda kendilerine yaşam alanları yaratmakta ve oyunun verdiği görevleri yerine getirdikçe iyi hissetmelerine, aidiyet duygularının gelişmesine neden olmaktadır. Bir gruba dahil olmak ve o grupla özdeşlemek haz almalarına sebep olmaktadır. Sonrasın da bilgisayar bağımlılığının getirdiği sonuçlar…
Çocuklar yetişkinler gibi yaşam deneyim ve tecrübelerine sahip olmadıkları için toplum olarak çocukların korunmasından toplumun tüm bireyleri sorumludur. Aile, okul işbirliği ile çocukların kimlik, benlik ve kişilik gelişimlerine olumsuz katkısı olacak durum ve olgulara karşı gerekli önlem ve tedbir almak en öneli unsurdur. Çocuk ev ortamında internete erişemese bile arkadaşları aracılığı ile bilgi sahibi olmaktadır. Çocukların bilgisayar, internet vb. dijital iletişim araçları konusunda ve sosyal mecralar hakkında oku-yazarlık düzeyleri yükseltilmesi günümüzün önemli konuları arasında yer almalıdır.